Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศสำนักงาน

สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 พ.ค. 61

แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 1.07 Mb ดาวน์โหลด: 88 ครั้ง
22 พ.ค. 61

แนวทางการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 90 ครั้ง
25 ต.ค. 60

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

การจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมาหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง
21 มิ.ย. 60

พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยและประหยัดพลังงา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 455 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1