Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pu3

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม ได้ร่วมพิธีเปิดสายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ลดการใช้โฟมในบรรจุภัณฑ์ และมาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้นที่ 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม ได้ร่วมพิธีเปิดสายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ลดการใช้โฟมในบรรจุภัณฑ์ และมาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้นที่ 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม ได้ร่วมพิธีเปิดสายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ลดการใช้โฟมในบรรจุภัณฑ์ และมาตรการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ห้องประชุมอินทนิล และห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้นที่ 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

9 ก.ค. 61

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันที่ 11 ก.ค. 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมผ้าป่าขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันที่ 11 ก.ค. 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมผ้าป่าขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันที่ 11 ก.ค. 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทส.จ.นครพนม มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมผ้าป่าขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

12 ก.ค. 61