Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมการหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครพนม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

30 ต.ค. 61

ข่าวสารหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม มอบหมาย นายวีระศักดิ์ ชัยเพชร และ นางสาวศภิญญามาศ พลหงส์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5  โดยมีนางวิไลวรรณ  ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม มอบหมาย นายวีระศักดิ์ ชัยเพชร และ นางสาวศภิญญามาศ พลหงส์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5 โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม มอบหมาย นายวีระศักดิ์ ชัยเพชร และ นางสาวศภิญญามาศ พลหงส์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5 โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

20 พ.ย. 61