Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมมอบหมายอภิชญาพัชร์ เติมพันธุ์ ผู้รักษาราชการแทน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/อำเภอทุกอำเภอ

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมมอบหมายอภิชญาพัชร์ เติมพันธุ์ ผู้รักษาราชการแทน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/อำเภอทุกอำเภอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่