Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายวันชัยจริยา เศรษฐโชค ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม มอบหมายส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นายวันชัยจริยา เศรษฐโชค ผอ.สนง.ทสจ.นครพนม มอบหมายส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุม      ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่