Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายชลวิทย์ นามจันทรา เข้าร่วมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในระดับจังหวัด และ (ร่าง) คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายชลวิทย์ นามจันทรา เข้าร่วมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในระดับจังหวัด และ (ร่าง) คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สนง.ทสจ.นพ.

แกลเลอรี่