Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่5/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม วันที่ 28 กันยายน 2560 โดยนายธวัชชัย แท้เที่ยง ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณคงเหลือปี 2560 และเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปี 2561 และเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2561-2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่