Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

19 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

19 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

19 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แกลเลอรี่