Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Phanom

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.ทสจ.นครพนม และส่วนสิ่งแวดล้อมออกไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม โดยสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม เป็นสถานีตรวจวัดอากาศแบบถาวร มีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ ตรวจวัดค่ามลพิษในอากาศที่สำคัญ ประกอบด้วย PM2.5 , PM10 ,โอโซน (03) , คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) และรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ไปยังกรมควบคุมมลพิษ โดยสามารถดูผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านแอพพลิเคชั่น Air4Thai

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.ทสจ.นครพนม และส่วนสิ่งแวดล้อมออกไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม โดยสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม เป็นสถานีตรวจวัดอากาศแบบถาวร มีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ  ตรวจวัดค่ามลพิษในอากาศที่สำคัญ ประกอบด้วย PM2.5 , PM10 ,โอโซน (03) , คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) และรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ไปยังกรมควบคุมมลพิษ โดยสามารถดูผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านแอพพลิเคชั่น Air4Thai

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.ทสจ.นครพนม และส่วนสิ่งแวดล้อมออกไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม โดยสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม เป็นสถานีตรวจวัดอากาศแบบถาวร มีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ระดับนานาชาติ  ตรวจวัดค่ามลพิษในอากาศที่สำคัญ ประกอบด้วย PM2.5 , PM10 ,โอโซน (03) , คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO),
ไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (SO2) และรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ไปยังกรมควบคุมมลพิษ โดยสามารถดูผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านแอพพลิเคชั่น Air4Thai